Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử VNPT iStorage

Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử VNPT iStorage

Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử là hệ thống thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác lưu trữ tài liệu – hồ sơ, quản lý và khai thác hồ sơ trên môi trường điện tử; thay thế cho các hoạt động lưu trữ hồ sơ giấy theo các kho, kệ vật lý.

1. Lợi ích

 •  Nâng cao chất lượng công tác lưu trữ hồ sơ
 •  Tạo lập kho lưu trữ hồ sơ điện tử
 •  Hỗ trợ công tác lưu trữ và khai thác hồ sơ tài liệu: dễ dàng, tiện lợi nhanh chóng, chính xác.
 •  Giúp tra cứu, tìm kiếm hồ sơ lưu trữ nhanh chóng, thuận tiện.

2. Chức năng

2.1 Lưu trữ cơ quan

 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý danh mục
 • Quản lý quy trình động
 • Lập danh mục hồ sơ
 • Thu thập tài liệu hồ sơ
 • Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
 • Quản lý hồ sơ trong kho lưu trữ cơ quan
 • Thu hồi hồ sơ đã nộp lưu vào lưu trữ cơ quan
 • Quản lý hồ sơ hết thời hạn bảo quản
 • Quản lý tiêu hủy hồ sơ hết thời hạn bảo quản
 • Quản lý biên bản xử lý hồ sơ
 • Khai thác hồ sơ trong lưu trữ cơ quan

2.2 Tích hợp lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh

 • Hồ sơ chờ nộp lưu
 • Hồ sơ đã nộp chờ duyệt
 • Hồ sơ đã nộp chờ được tiếp nhận
 • Hồ sơ đã hoàn thành nộp lưu
 • Hồ sơ bị trả lại

2.3 Lưu trữ lịch sử tỉnh

 • Hồ sơ chờ tiếp nhận
 • Hồ sơ đã tiếp nhận vào lưu trữ
 • Tích hợp hệ thống quản lý văn bản, hệ thống số hóa, hệ thống một cửa điện tử (iGate), và sẵn sàng tích hợp với hệ thống Lưu trữ quốc gia.