Hệ thống thu thập và Phân tích dữ liệu (VNPT OLAP)

Hệ thống thu thập và Phân tích dữ liệu (VNPT OLAP)

VNPT OLAP là một hệ thống thu thập và Phân tích dữ liệu cho các Tổ chức – Doanh nghiệp do VNPT Software phát triển.
Hệ thống này đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu báo cáo đa dạng cho các Tổ chức – Doanh nghiệp khác nhau. Có khả năng mở rộng không giới hạn số lượng báo cáo, số cấp và số đơn vị báo cáo.

1. Một số tính năng:

  • Quản lý đơn vị, quản lý người dùng: Khai báo danh sách các đơn vị và tạo tài khoản cho người sử dụng, đồng thời thực hiện phân tài khoản đó cho các đơn vị.
  • Quản trị báo cáo: Thiết lập các nhóm báo cáo và danh sách báo cáo chi tiết theo từng nhóm đồng thời phân báo cáo về các đơn vị cấp dưới.
  • Thiết kế báo cáo: Thiết kế báo cáo động theo các thuộc tính báo cáo, chỉ tiêu báo cáo và kỳ báo cáo.
  • Phân quyền báo cáo: Thiết lập các Role, đồng thời thực hiện gắn tài khoản, nhóm báo cáo vào các Role tương ứng.
  • Thu thập dữ liệu báo cáo: Nhập liệu dữ liệu báo cáo một cách linh hoạt bằng cách nhập ngay trên màn hình lưới hiển thị, nhập bằng màn hình nhập liệu hoặc Import file.
  • Khai thác báo cáo: Người dùng có thể khai thác, tổng hợp số liệu báo cáo theo các tiêu chí khác nhau như đơn vị báo cáo, chỉ tiêu báo cáo hay thuộc tính bao cáo.

2. Đối tượng khách hàng:

  • UBND Tỉnh, Huyện, Xã, Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
  • Doanh nghiệp, tổ chức có yêu cầu nghiệp vụ quản lý, thu thập xử lý dữ liệu báo cáo, thống kê phục vụ SXKD