18:15 |10/12/2021

Hợp tác xây dựng giải pháp Insurtech Platform cho dịch vụ bảo hiểm số của VNPT VinaPhone


I. Tên dự án: Hợp tác xây dựng giải pháp Insurtech Platform cho dịch vụ bảo hiểm số của VNPT VinaPhone.

II. Bên mời hợp tác: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – VNPT VINAPHONE

III. Loại hợp đồng: Hợp đồng hợp tác kinh doanh có kỳ hạn

IV. Bộ hồ sơ tiêu chí lựa chọn đối tác: 

Mục 1: Phạm vi cung cấp

Ban Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông cần triển khai xây dựng nền tảng bảo hiểm hiểm số (Insurtech Platform) để thực hiện kinh doanh các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm bán kèm các sản phẩm dịch vụ viễn thông. Theo đó hệ thống yêu cầu cần đảm bảo:

- Cung cấp việc tích hợp sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm lên hệ thống Điều hành Sản xuất Kinh doanh của VNPT;

- Việc tích hợp sản phẩm độc lập, không phụ thuộc vào hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm;

- Việc bổ sung, loại bỏ sản phẩm bảo hiểm được thực hiện dễ dàng, không yêu cầu xây dựng lại hệ thống;

- Quản lý, theo dõi, bồi thường bảo hiểm theo một quy trình chuẩn, độc lập, không phụ thuộc vào hệ thống đơn vị cung cấp bảo hiểm;

- Quản lý, phân tích dữ liệu khách hàng;

- Cảnh báo thông tin, điểm tin ngày;

- Chăm sóc khách hàng online;

- Dashboard theo dõi thông tin theo thời gian thực;

- Có cơ sở hạ tầng từ hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu và hệ thống đảm bảo an ninh mạng.

Mục 2: Hồ sơ pháp lý

- Công văn đề nghị hợp tác xây dựng nền tảng bảo hiểm số;

- Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng;

- Bảo sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế có công chứng;

- Phương án đề xuất hợp tác;

- Các hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền giải pháp, giấy phép về thời gian quy định được sử dụng hệ thống tối đa phù hợp với thời gian triển khai dịch vụ.     

Mục 3: Hồ sơ năng lực/ kinh nghiệm:

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm

Các yêu cầu cần tuân thủ

TT

Mô tả

Yêu cầu

1

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm nộp hồ sơ đề xuất hợp tác, đối tác không có hợp đồng nào không hoàn thành (1)

Phải thỏa mãn yêu cầu này

2

Kết quả hoạt động tài chính

Nộp bản công chứng báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận từ năm 2018 đến năm 2020 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đối tác.

Giá trị tài sản ròng của đối tác trong năm 2018, 2019, 2020 phải dương.

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

Phải thỏa mãn yêu cầu này

3

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ

Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là  2.000.000.000 đồng, trong vòng 03 năm từ năm 2018 đến năm 2020 (theo Báo cáo tài chính nộp tại mục 2.1).

Phải thỏa mãn yêu cầu này

4

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho dự

Đối tác phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện dự án với giá trị là 500.000.000 đồng.

Phải thỏa mãn yêu cầu này

5

Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự (2)

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (1)  mà đối tác đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (2) với tư cách đơn vị cung cấp nền tảng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm nộp hồ sơ đề xuất để chứng minh kinh nghiệm trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự, cụ thể như sau:

- Có ít nhất 01 hợp đồng tương tự về tính chất với dự án tham dự, giá trị tối thiểu là 1.400.000.000 đồng.

(Đối tác phải gửi kèm theo bản các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của đơn vị hợp tác hoặc công chứng) về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan bằng tài liệu chứng minh bao gồm: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng...).

Phải thỏa mãn yêu cầu này

Mục 4: Hồ sơ tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (Insurtech Platform)

A ĐĂNG KÝ/HUỶ SẢN PHẨM DỊCH VỤ
1 Có tính năng đăng ký các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm/sản phẩm dịch vụ kết hợp giữa bảo hiểm và viễn thông -    Tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra và chuyển cho công ty Bảo Hiểm để mua giấy chứng nhận bảo hiểm.-    Lưu trữ thông tin về GCN bảo hiểm
2 Có tính năng huỷ/ngưng các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm/sản phẩm dịch vụ kết hợp giữa bảo hiểm và viễn thông -    Hệ thống tiếp nhận thông tin, chuyển thông tin ngưng dịch vụ cho Công ty bảo hiểm
B XỬ LÝ DỮ LIỆU THU THẬP
1 Cung cấp api tiêu chuẩn, để các đơn vị cung cấp bảo hiểm tích hợp dịch vụ vào Hệ thống -    Cung cấp api tiêu chuẩn, để các đơn vị cung cấp bảo hiểm tích hợp dịch vụ vào Hệ thống Vinaphone
2 Cung cấp api tiêu chuẩn, để Vinaphone tích hợp dịch vụ vào hệ thống ĐHSX -    Cung cấp api tiêu chuẩn, để Vinaphone tích hợp dịch vụ vào hệ thống ĐHSX mà không phụ thuộc vào đối tác bảo hiểm
3 Cung cấp api lớp ứng dụng để xây dựng module tích hợp -    Cung cấp các api lớp ứng dụng để Vinaphone xây dựng các module tích hợp trong hệ thống ĐHSX
4 Quản lý các kênh bán và quản lý dữ liệu thu thập được từ các kênh bán phù hợp với các đối tượng khách hàng trả trước và trả sau -    Kênh bán addon-    Kênh bán bundle gói cước viễn thông-    Kênh bán qua web-    Kênh bán qua app-    Kênh bán qua app agent cho CTV/NVKD
5 Cung cấp api/ giao diện quản lý khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn dịch vụ bảo hiểm -    Cung cấp API để các đơn vị bảo hiểm tích hợp vào hệ thống GQKN hiện có-    Cung cấp giao diện ứng dụng để nhân viên đơn vị bảo hiểm ghi nhận các khiếu nại của khách hàng
6 Có tính năng gửi OTP gửi về điện thoại khách hàng khi tra cứu thông tin đơn hàng hoặc tính năng bảo mật thông tin khách hàng khác (mã OTP gửi email, Google Security, v.v.) Có giải pháp bảo mật thông tin cho khách hàng khi tra cứu đơn hàng
C TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ VINAPHONE
1 Triển khai sản phẩm Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Quản lý sản phẩm và kênh bán-    Quản lý hiệu quả doanh thu, lợi nhuận của sản phẩm kinh doanh-    Thống kê tốc độ tăng trưởng khách hàng, doanh thu từng sản phẩm
2

Quản lý đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Quản lý doanh thu, lợi nhuận kinh doanh các sản phẩm của đối tác-    Thống kê tăng trưởng khách hàng các sản phẩm đối tác-    Thống kê số lượng khách hàng tạm ngưng dịch vụ của đối tác-    Thống kê số lượng khiếu nại sản phẩm của đối tác
3

Quản lý yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Giám sát thời gian xử lý Yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm của khách hàng-    Thống kê việc số lượng Yêu cầu bị đơn vị Cung cấp dịch vụ từ chối
4

Quản lý kênh bán

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Thống kê doanh thu, khách hàng trên từng kênh bán-    Thống kê hiệu quả từng sản phẩm trên kênh bán
5

Quản lý chiến lược bán hàng

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Thống kê tăng trưởng khách hàng-    Thống kê doanh thu, lợi nhuận bán hàng
6

Quản lý chiến dịch khuyến mãi

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Khởi chạy chương trình khuyến mãi-    Thống kê tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận khi chạy chiến dịch khuyến mãi

7

Phân tích hành vi khách hàng

Cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ:-    Thống kê hành vi các tập khách hàng theo độ tuổi, giới tính, ...-    Thống kê tạm ngưng sử dụng dịch vụ
8 Portal bán hàng bán hàng online Cung cấp portal hỗ trợ bán hàng online bao gồm các tính năng sau:-    Quản lý đơn hàng-    Quản lý mã khuyến mãi-    Quản lý hóa đơn bán hàng-    Tích hợp các công thanh toán: Momo, VNPT Pay, …
9 Portal hỗ trợ dịch vụ khách hàng: Cung cấp, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nạn thông qua Portal dịch vụ, cung cấp các chức năng sau:-    Tra cứu thông tin dịch vụ số qua số điện thoại-    Tra cưu thông tin bảo hiểm-    Hỗ trợ claim bảo hiểm-    Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ khác
10 Tính năng cho lập trình viên -    Cung cấp API ứng dụng: tiêu chuẩn API để xây dựng các ứng dụng, dịch vụ tích hợp vào các sản phẩm, hạ tầng hiện có.-    Hỗ trợ xuất dữ liệu thô (data raw) phục vụ việc tích hợp vào các công cụ khai phá dữ liệu (data mining) của đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Mục 5: Hồ sơ thương mại:

STT

Tiêu chí

Tuyên bố đáp ứng

Ghi chú

1

Cung cấp toàn bộ giải pháp bao gồm nhưng không giới hạn: phần cứng, phần mềm, bản quyền hệ thống, đào tạo vận hành hệ thống.

x

 

2

Hợp tác kinh doanh và thực hiện đối soát, thanh toán PCDT hàng tháng.

x

 

3

Chi trả 100% chi phí cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa/thay thế thiết bị đầu cuối; chi phí bản quyền và các chi phí hỗ trợ liên quan đến hệ thống hàng năm.

x

 

4

Cam kết thời gian hợp tác: Tối thiểu 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Sau đó hợp đồng được gia hạn tự động theo chu kỳ 01 năm (trừ trường hợp có thoả thuận khác).

x

 

5

Trường hợp đối tác đơn phương chấm dứt hợp tác trước thời hạn 03 năm: cam kết không thu hồi hệ thống về, tiếp tục hỗ trợ VNPT VinaPhone vận hành hệ thống giải pháp và chỉ nhận lại hệ thống khi VNPT VinaPhone có giải pháp thay thế.

x

 

Kế hoạch thực hiện

Tiến độ cung cấp:

STT

Hạng mục

dịch vụ

Đơn vị

Số lượng

Tiến độ thực hiện

Địa điểm thực hiện

1

Cung cấp hệ thống phần mềm theo dõi thông tin thời gian thực

Tháng

1

Trong vòng 3 ngày sau khi ký kết Hợp đồng, Đơn vị hợp tác phải cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho Chủ đầu tư

Trên hạ tầng của Đơn vị hợp tác

Trong vòng 7 ngày sau khi hoàn tất cấp tài khoản truy cập hệ thống, hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hệ thống

2

Đào tạo

Đợt

1

Đơn vị hợp tác phải mở một lớp đào tạo sử dụng hệ thống cho nhân sự của Chủ đầu tư sau khi bàn giao hệ thống 07 ngày

Trụ sở của Chủ đầu tư

 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Mục 6: Yêu cầu về Nhân sự chủ chốt tham gia dự án

Đơn vị xây dựng nền tảng Insurtech Platform cần  kê khai nhân sự cho dự án, đáp ứng tối thiểu:

STT

Vị trí công việc

Số lượng

Trình độ chuyên môn

(Trình độ tối thiểu)

Tổng số năm kinh nghiệm

(Tối thiểu _ năm)

Kinh kiêm trong các công việc tương tự

(Tối thiểu _ năm)

1

Quản lý, điều hành chung

01

Đại học chuyên ngành CNTT/Kinh tế/Kinh doanh

03

02

2

Cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án này

03

Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành CNTT/Toán Tin/Điện tử Viễn thông

02

01

3

Cán bộ tài chính pháp lý

01

Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính/kế toán

02

01

Mục 7: Cơ cấu phân chia doanh thu hợp tác (Dự kiến)

Đối với đối tác là đơn vi cung cấp Insurtech Platform, căn cứ dựa trên doanh thu sản phẩm dịch vụ bảo hiểm được phân chia cho VNPT VinaPhone và so sánh với mô hình cung cấp nền tảng cho các dịch vụ Giá trị Gia tăng tương đồng căn cứ theo văn bảo số 1570/VNPT-KHĐT ngày 15/12/2020 và văn bản số 2967/VNPT VNP-NCTT&PTDV ngày 12 tháng 05 năm 2017, VNPT VinaPhone đề xuất cơ chế phân chia doanh thu sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm như sau:

Thành phần

Tỷ lệ phân chia doanh thu tối đa đối tác được hưởng

Đối tác cung cấp giải pháp nền tảng hệ thống

15%

Chú thích: Tỷ lệ phân chia doanh thu là phần trăm (%) hoa hồng nhận được của VNPT-VinaPhone từ việc bán các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm.

Mục 8: Đơn vị đánh giá chấm điểm hồ sơ đề xuất hợp tác

Trung tâm Dịch vụ Số và Phòng Quản lý Sản phẩm – Ban Khách hàng Cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận và đánh giá các tiêu chí nội dung kinh doanh của bộ hồ sơ.

Ban Kỹ thuật Nghiệp vụ chịu trách nhiệm đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của bộ hồ sơ.

V. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Địa chỉ: Toà nhà công nghệ cao VinaPhone, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-33992288 Fax: 024-33992299

VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/12/2021 Đến ngày 17/12/2021

Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia dự án, Quý đối tác vui lòng liên hệ Ban KHCN - Trung tâm Dịch vụ số, Anh Đặng Hải Dương, Email: danghaiduong@vnpt.vn, SĐT: 082212999.

Nguồn: vnpt.com.vn


Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.

VNPT Money

VNPT Money

Download

VNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn