Thông tin doanh nghiệp

KH SXKD và ĐTPT hàng năm

Năm 2024

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và TNXHội (nếu có)
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp hàng năm
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu Tổ chức của Doanh nghiệp hàng năm
Báo cáo Tài chính
Báo cáo chế độ tiền lương thưởng của Doanh nghiệp
Thông tin bất thường