Cơ cấu tổ chức

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

   
 

 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn

Ông Phạm Đức Long

 

 

 

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Đỗ Vũ Anh

 

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Hồ Đức Thắng

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

   
 

 

Quyền Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Huỳnh Quang Liêm

 

 

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Tô Dũng Thái

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Nam Long

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Đình Danh