Cơ cấu tổ chức

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

   
 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn

Ông Tô Dũng Thái

 

 

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Huỳnh Quang Liêm

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Hồ Đức Thắng

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Bà Hoàng Kim Bình

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Văn Yên

Thành viên HĐTV 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Quốc Cường

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

   
 

 

Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Huỳnh Quang Liêm

 

 

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Nam Long

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Nguyễn Đình Danh

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Ngô Diên Hy

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Bà Trần Thanh Thủy

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông Dương Thành Long