Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:49

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:45

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:40

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoạit trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Cần Thơ, Gia Lai, Hải Dương Quý II-2023

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoạit trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Cần Thơ, Gia Lai, Hải Dương Quý II-2023

Thứ Hai 10/07/2023 00:00

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A tại địa bàn tỉnh Cần Thơ, Gia Lai, Hải Dương- Quý II Năm 2023

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo tại địa bàn tỉnh Cần Thơ, Gia Lai, Hải Dương- Quý II Năm 2023

Thứ Hai 10/07/2023 00:00

Chi tiết