Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Quý I Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Quý I Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Quý II Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Quý II Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Quý II Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Quý II Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Nam - Quý II Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Nam - Quý II Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Yên Bái - Quý II Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Yên Bái - Quý II Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết