Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Quảng Trị - Quý III Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Quảng Trị - Quý III Năm 2020

Thứ Năm 26/11/2020 15:10

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Giang - Quý III Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Hà Giang - Quý III Năm 2020

Thứ Năm 26/11/2020 15:09

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Bình Thuận - Quý III Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Bình Thuận - Quý III Năm 2020

Thứ Năm 26/11/2020 15:07

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Bình Dương - Quý III Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Bình Dương - Quý III Năm 2020

Thứ Năm 26/11/2020 15:04

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Nghệ An - Quý I Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Nghệ An - Quý I Năm 2020

Thứ Năm 30/07/2020 00:00

Chi tiết