Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2021

Thứ Sáu 08/04/2022 18:39

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2021

Thứ Sáu 08/04/2022 18:38

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2021

Thứ Sáu 08/04/2022 18:37

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2022

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2022

Thứ Sáu 08/04/2022 11:26

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON tại địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Nai, Nghệ An- Quý IV Năm 2021

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON tại địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Nai, Nghệ An- Quý IV Năm 2021

Thứ Hai 03/01/2022 00:00

Chi tiết