Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 1/2019 tại Bắc Kạn

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 1/2019 tại Bắc Kạn.

Thứ Tư 24/04/2019 00:00

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 1/2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 1/2019

Thứ Ba 23/04/2019 00:00

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 1/2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 1/2019.

Thứ Ba 23/04/2019 00:00

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON quý 1/2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON quý 1/2019.

Thứ Ba 23/04/2019 00:00

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 1/2019 tại Hưng Yên

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 1/2019 tại Hưng Yên.

Thứ Tư 10/04/2019 00:00

Chi tiết