00:00 03/08/2023

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Nguồn: vnpt.com.vn