00:00 22/05/2017

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất (SMS)

Nguồn: vnpt.com.vn