11:31 18/06/2020

Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

https://drive.google.com/file/d/1eFf5sZ7V9lRtLlzgV7pbJQATyBoKJM9D/view?usp=sharing

Nguồn: vnpt.com.vn